Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

niedokonca
6095 7302
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viackisback ckisback

February 19 2017

niedokonca
0195 36c9 500
Reposted frommhsa mhsa viaheartbreak heartbreak
niedokonca
5692 1ded 500

Krótki how-to dla każdego młodego fotografa
Reposted fromcontroversial controversial vialynxlynx lynxlynx
niedokonca
Na pewno przynajmniej raz w życiu zdarzyło się wam siedzieć w pokoju pełnym ludzi, dzięki którym znów czuliście się wspaniale, przez samo to, że tam byliście, że na nich patrzyliście i ich słuchaliście - to była jedna z tych magicznych chwil.
— Charles Bukowski, „Zapiski starego świntucha”
Reposted fromwynne wynne viamoniczkuu moniczkuu
niedokonca

February 18 2017

niedokonca
niedokonca
6881 33ce
Reposted fromKisune Kisune viamayamar mayamar
niedokonca
3088 15b4 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viaajri ajri
niedokonca
6774 8336
Reposted fromAlcea Alcea viaajri ajri
niedokonca
6178 ba69 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialikeknives likeknives
niedokonca
4742 183b
Reposted fromboris57 boris57 viarawwwr rawwwr
niedokonca
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll viamidaj midaj
niedokonca
niedokonca
4009 8405
Reposted fromzycietopodroz zycietopodroz viasatyra satyra

July 05 2015

niedokonca
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viamayamar mayamar
niedokonca
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasunshines4me sunshines4me
niedokonca
2746 d9f9
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamayamar mayamar
niedokonca
Tak mi się (...) bez Ciebie nic nie podoba...
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommaybelater maybelater viamayamar mayamar
niedokonca
1535 242b
Reposted fromkonbeto konbeto viasunshines4me sunshines4me
niedokonca
THE BEST KISS IS THE ONE THAT HAS BEEN EXCHANGED A THOUSAND TIMES BETWEEN THE EYES BEFORE IT REACHES THE LIPS
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl