Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2017

niedokonca
1087 edc3 500
za dużo płakałeś.
niedokonca
niedokonca
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viatirelesrideaux tirelesrideaux
niedokonca
0712 526c
Reposted frommeem meem viatirelesrideaux tirelesrideaux
8112 1cea 500
Reposted fromkattrina kattrina viairbjarbirb irbjarbirb
niedokonca
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove
niedokonca
Zacznij już do mnie wracać.
— Przybora do Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze, '64 r.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viabrianmay brianmay
niedokonca
9790 844a
Reposted fromiblameyou iblameyou viabrianmay brianmay
niedokonca

żyję nie widując gwiazd
mówię nie rozumiejąc słów
czekam nie licząc dni

 

aż ktoś przebije ten mur.

— Rafał Wojaczek
Reposted fromflesz flesz viapsikusrene psikusrene
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viapsikusrene psikusrene
niedokonca
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
niedokonca
1542 4d45
Reposted fromkotowate kotowate viapoolun poolun
niedokonca
0470 4afc 500
Reposted fromLuna- Luna- viapoolun poolun
niedokonca
Są ludzie, przy których łatwiej się oddycha.
Reposted fromlabellavita labellavita viasatyra satyra
niedokonca
Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.
— Maria Skłodowska-Curie
Reposted fromnatelle natelle viamayamar mayamar

October 07 2017

niedokonca
4467 f43c 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viackisback ckisback

September 17 2017

niedokonca
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
niedokonca
Reposted fromFlau Flau viaoutofmyhead outofmyhead
2388 853a

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl